Springer Open Choice

Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawieranej pomiędzy ICM i wydawcą i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY) (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Program Springer Open Choice umożliwia autorom wybór zasady publikacji – tradycyjnej lub Open Access. Z programu narodowego mogą korzystać autorzy korespondencyjni, czyli zarazem osoby kontaktujące się z wydawnictwem, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer. Zaktualizowana lista czasopism hybrydowych objętych programem znajduje się na przygotowanej przez wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Polskich autorów.

Program obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma Springer tzn. czasopisma, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji. Program nie obejmuje na razie czasopism BioMed Central (wydawnictwo to należy do Springera od 2011 roku i publikuje ok. 200 czasopism działających wyłącznie w modelu Open Access) oraz ok. 80 czasopism wydawanych przez Springera wyłącznie w modelu Open Access (tzw. czasopisma SpringerOpen).

Instrukcja korzystania z opcji Open Access przez polskich autorów: Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Wybór opcji Open Access następuje po tym, gdy autor korespondencyjny otrzyma zawiadomienie z wydawnictwa o pozytywnie zaopiniowanym przez recenzentów artykule i zaakceptowaniu go “do druku”, czyli do produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access, patrz prezentacja. Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje zgłoszone do licencji krajowej Springer. Uwaga: na liście występują nazwy angielskie lub polskie, ale lista ta służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule autor może podać nazwę instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem swojej instytucji na liście, to prosimy o kontakt na adres wbn-admins@icm.edu.pl. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement”, która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.