Zapisz się do biblioteki

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej w formie: studenci i doktoranci - aktywowanej w macierzystej bibliotece elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej, pozostali uprawnieni- karty wydanej przez macierzystą bibliotekę.

Opłatę za kartę biblioteczną lub aktywację konta czytelnika w wysokości podanej w cenniku ponoszą tylko studenci i pracownicy pozostałych uczelni należących do PFBN oraz pracownicy bibliotek: Raczyńskich i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Konto do wpłat:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nr rachunku bankowego: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

tytułem:

BIBLIOTEKA - KARTA (w przypadku zapisu)

BIBLIOTEKA - AKTYWACJA (w przypadku ponownej aktywacji konta).

Po okazaniu dowodu osobistego, czytelnie wypełnionego zobowiązania, legitymacji studenckiej oraz dowodu wpłaty (dot. czytelników spoza UP), pracownik Wypożyczalni dokonuje zapisu oraz wydaje kartę biblioteczną lub aktywuje elektroniczną legitymację studencką, uprawniającą do wypożyczeń na zewnątrz. O każdej zmianie w danych personalnych, kierunku studiów, miejsca pracy oraz o stracie karty lub legitymacji czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię.

Wraz z momentem zapisu, konto biblioteczne zostaje aktywowane na 365 dni. Każda następna aktywacja konta, wydłuża jego ważność o kolejne 365 dni.